2017-12-10

How to migrate Hyperbola to Parabola (GNU/Linux-libre)

Warning & Acknowledgement

This guide is based on wiki.Hyperbola.info: Migrate your Parabola GNU/Linux-libre to Hyperbola GNU/Linux-libre by simple analogy. It is untested, yet, for my purpose only. So it can damage your system. Back up your data.

Install Parabola keyring and mirror list

Disable signature verification manually by modifying the line in /etc/pacman.conf:

RemoteFileSigLevel = Never

Install keyring and mirror list for free repositories in /etc/pacman.d/mirrorlist:

# pacman -U https://www.parabola.nu/packages/libre/any/parabola-keyring/download/

# pacman -U https://www.parabola.nu/packages/libre/any/pacman-mirrorlist/download/

Reenable signature verification in /etc/pacman.conf:

RemoteFileSigLevel = Required

Rename mirrorlist.pacnew as mirrorlist:

# cp /etc/pacman.d/mirrorlist.pacnew /etc/pacman.d/mirrorlist

Add Parabola repositories

Add every lines about libre, java, libre-multilib, pcr, kernels, cross, nonprism in /etc/pacman.conf since Parabola have more repos. See Repositories article for further info.

You can use Parabola default pacman.conf files for i686 and x86_64 as references.

Replace Hyperbola packages with Parabola ones

Clean the pacman cache:

# pacman -Scc

Force the database sync:

# pacman -Syy

Update to added repos packages:

# pacman -S pacman

# pacman -Suu

If you want to ignore extra prompts and accept all confirmations over replaced packages, you can optionally use --noconfirm option.

Update bootloader configuration

Please update either GRUB or Syslinux, 'but not both', as it would cause a kernel panic.
GRUB

For GRUB regenerate your grub.cfg file running:

# grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

Check https://wiki.Parabola.nu/GRUB for more information.

Syslinux

Since Parabola is not a long-term support distro like Hyperbola, linux-libre-lts is not default kernel. Manually change following lines in /boot/syslinux/syslinux.cfg to reflect change:

DEFAULT parabola
 
LABEL parabola
  MENU LABEL Parabola GNU/Linux-libre
  LINUX ../vmlinuz-linux-libre
  …
  INITRD ../initramfs-linux-libre.img

LABEL parabolafallback
  MENU LABEL Parabola GNU/Linux-libre Fallback
  LINUX ../vmlinuz-linux-libre
  …
  INITRD ../initramfs-linux-libre-fallback.img

Ellipses mean unchanged lines like     APPEND root=/dev/sda2 ro etc.

Alternatively you can remove the configuration file and reinstall syslinux.

Check https://wiki.Parabola.nu/Syslinux#Configuration for more information

Other bootloaders

Check https://wiki.Parabola.nu/Category:Boot_loaders (or https://wiki.ArchLinux.org/index.php/Category:Boot_loaders) for more information.

Complete the migration

Restart your system – it should boot into Parabola.

2015-10-22

H3+ abo Halík hlása hlúposti, už zasa…

Reakcia na Tomáš Halík: Desatoro argumentov k strachu z islamu.

Mám sto dôvodov pre to, prečo som katolíkom, a nie moslimom, ale nepotrebujem svoju kresťanskú identitu poisťovať znižovaním a ohováraním iných náboženstiev.
Žiaľ, ale ohováraním ateizmu si to potrebuje posilňovať neustále. Vraj
ateistické režimy aj v „osvietenom 20. storočí“ preliali neporovnateľne viac krvi než stredoveká inkvizícia
Fašizmus/nacizmus ani stalinizmus neboli ateistické režimy. Prvú svetovú vojnu rozpútali kresťanskí panovníci. Benito Mussolini obnovil pápežský štát (tzv. Vatikán), Adolf Hitler veril, že ho chráni Prozreteľnosť, Josif Džugašvili/Stalin bol poverčivý. Bojovali proti cirkvám len preto, bo v nich videli konkurenciu.

nie každý fundamentalista je fanatik a nie každý fanatik je terorista
Pán Halík by sa mal naučiť, kto je to fanatik. To definujú psychiatri:
„Fanatismus je osobnostní strukturou spoluurčené, na omezené obsahy a hodnoty vztažené osobní přesvědčení s vysokým stupněm identifikace, které je udržováno nebo sledováno se značnou intenzitou, stálostí a důsledností. Trvá neschopnost dialogu a kompromisu s jinými systémy a lidmi, se kterými se bojuje jako s vnějším nepřítelem nasazením všech prostředků a v souladu s vlastním svědomím.“
— Günter Hole: Fanatismus, Portál, 1998, překlad Simona Hoskovcová

Čiže je jasné, že fanatizmus = terorizmus.

Poďme k ďalšej rovnosti: Fundamentalista je ten, kto doslova verí nejakému fundamentu a odmieta to spochybniť. V prípade islamského fundamentalizmu ide najmä o Korán. Posúdenie, či Korán nevyzýva na boj proti neveriacim a inovercom, nechávam na čitateľov
[Poznámka: Citácie z Koránu sú zo stránky Al-Quran.info, presnejšie preklad Aloisa Richarda Nykla, ktorý je vraj presnejší. V každom čísle verša je odkaz na danú podstránku, ktorá obsahuje aj arabský originál.]

Súra 2

191. A zabte je kdekoliv je najdete a vypuďte je zkadkoliv oni vypudili vás, neboť pokušení modloslužby horší jest vraždění: však nebojujte s nimi u mešity posvátné leda tehdy, kdyby vás v ní napadli. Napadnou-li vás, tedy zabte je: taková jest odměna nevěřících.
192. Však přestanou-li, pak věru Bůh velkým jest v odpouštění, slitovným.
193. A bojujte proti nim, dokud nepřestane pokušení modloslužby a nepřevládne náboženství (jediného); Boha: však přestanou-li, konec budiž nepřátelství, vyjma oproti nepravostným.

216. Předepsáno jest vám válčení, avšak vy cítíte k němu odpor: možná, že cítíte odpor k něčemu, co jest vám ve prospěch, a možná, že máte rádi něco, co jest vám ke škodě. A Bůh ví to, však vy toho nevíte.
217. Dotazovati se tě budou ohledně válčení v měsíci posvátném. Rci: „Válčení v něm jest velkým hříchem: však odpuzování od stezky Páně, nevíra v Boha a v modlitebnici posvátnou, vyhánění z ní lidu v ní dlícího, větším jest u Boha hříchem, a pokušení modloslužby horším jest vraždění. Nevěřící neustanou ve válčení proti vám, dokud neodvrátí vás od víry vaší, bude-li jim to možno: a kdožkoli z vás odvrátí se od víry své a zemře jako nevěrec, těch konání marná budou v životě tomto i budoucím: údělem těchto bude oheň, v němž přebývati budou věčně.

Súra 3

86. Jak vésti může Bůh stezkou pravou lid, jenž poté, když byl uvěřil a dosvědčil pravdivost prorokovu a poté, když došly ho jasné důkazy toho, stal se nevěřícím? Zajisté Bůh nevede stezkou pravou nepravostné.
87. Těchto odměnou bude zlořečení Boha a andělů a lidstva veškerého.

151. Vrhneme hrůzu v srdce nevěřících za to, že Bohu dávali společníky v božství, aniž by byli obdrželi k tomu splnomocnění s hůry: přebýváním jejich bude oheň a jak hrozné bude bydliště nepravostných!

Súra 4

37. kteří sami jsou skoupými a k lakotě nabádají druhé a skrývají to, čím obdařil je Bůh v štědrosti své: a trest potupný připravili jsme nevěřícím.

74. Nechť tedy bojují na stezce boží ti, kdož za život vezdejší kupují si život budoucí: a kdokoli bojuje na stezce boží, ať padne či zvítězí, zajisté bohatou dostane od nás odměnu.

76. Ti, kdož uvěřili, bojují na stezce boží: a nevěřící bojují na stezce Tághúta: bojujte tedy proti stoupencům Satanovým, neboť slabé budou proti vám léčky Satanovy!

89. Rádi by, abyste stali se nevěřícími jako oni, tak abyste byli stejnými. Nepřátelte se tedy s nimi, dokud neopustí zem svou na stezce boží, obrátí-li se k nevíře, tehdy chopte se jich a pobijte je, kdekolivěk je najdete: a nebeřte si ze středu jich ani přátel, ani pomocníků,

115. Však kdožkolivěk odtrhne se od proroka poté, když jasně naznačeno bylo mu dobré vedení a následovati bude jinou stezku, než stezku věřících, k tomu obrátíme se zády, stejně jako on obrátil se zády k nám a uvrhneme jej v peklo: věru, zlá bude to cesta.

150. Zajisté ti, kteří nevěří v Boha a proroky jeho a chtějí odděliti Boha od proroků jeho, praví: „Věříme některým a některým nevěříme,“ a chtějí bráti se střední cestou.
151. Tito jsou ti praví nevěřící — a nevěřícím připravili jsme trest potupný!

Súra 7

72. A vysvobodili jsme jej a ty, kdož při něm byli, dle milosrdenství svého a zahladili jsme do posledního ty, kdo lží nazývali znamení naše a nebyli věřícími.

Súra 8

59. A nikterak nechť nedomnívají se nevěřící, že budou v popředí: zajisté neseslabí (moc Boha).
60. Schystejte tudíž proti nim voje seč síly vaše stačí a silné čety jízdy, jimiž postrachem naplníte nepřítele Boha a nepřítele svého a jiné mimo nich, o nichž dosud nevíte, však o nichž Bůh ví. A cožkoli vydáte ze jmění na stezce boží, splaceno vám bude a nebudete zkráceni.

Súra 9

5. A když přešly měsíce posvátné, zabíjejte mnohobožce, kdekoliv je naleznete: a jímejte je, a obléhejte je, a číhejte na ně u každé cesty však obrátí-li se kajícně a budou-li zachovávati modlitbu a povinnou dávati almužnu, nechte je pokojně jíti jich cestou, neboť Bůh velký jest v odpouštení, slitovný.

111. Zajisté Bůh koupil od věřících osoby jejich i statky jejich s tím, že dány jim budou zahrady rajské: bojovati budou na stezce boží a zabíjeti budou i budou zabíjeni: slib tento potvrzen jest v Zákoně i Evangeliu a v Koránu — a kdo věrnějším jest Boha v dodržování slibů? Radujte se tedy z úmluvy, kterou jste umluvili: toto zajisté blahem bude velkým.

123. Vy, kteří jste uvěřili, bojujte proti sousedícím s vámi nevěřícím a nechť naleznou ve vás drsnost: a vězte, že Bůh jest s těmi, kdož bojí se ho.

Súra 61

4. Bůh zajisté miluje ty, kdož bojují na stezce jeho v šiku bitevním, jako by byli stavbou pevnou.

Ešte jeden výrok Halíka:

takzvaný Islamský štát, ktorý má s islamom spoločné asi toľko, koľko mali írski teroristi či upaľovanie čarodejníc a heretikov s kresťanstvom a s evanjeliom.
RKC doteraz odmieta zavrhnúť Starý zákon:
KKC 123 Kresťania majú v úcte Starý zákon ako pravé Božie slovo. Cirkev vždy rozhodne odmietala myšlienku zavrhnúť Starý zákon pod zámienkou, že ho Nový zákon urobil pominuteľným (marcionizmus).
A v Starom zákone, asi zrejme každý viete, Jahve prikazuje vraždiť čarodejnice.

V čom má Halík pravdu, že nie všetci mohamedáni/moslimovia sú fundamentalisti/teroristi – ale to zrejme len preto, že sú, našťastie, maloverní (na šťastie pre nás sú maloverní aj naši kresťania, čo sa týka Starého zákona)…

2015-10-14

Rozkrádanie štátu = masové vraždenie (v následkoch)

Konečne to niekto napísal.
Ďakujem pánovi Ľudovítovi Ódorovi za jeho článok.

Ak by sa u nás menej kradlo, aspoň tak ako v ČR, zachránili by sme ročne viac ako 3000 ľudských životov, občanov Slovenska.
Dávame (SR) na zdravotníctvo viac ako Česko, no máme podľa OECD oveľa viac vedecky, liečebne, odvrátiteľných úmrtí.

Takže ten, kto okráda Slovensko, úmyselne koná s vedomím, že jeho správanie bude mať za následok zbytočnú smrť mnohých našich občanov.
Kto oberá Slovensko o verejné peniaze, síce nie je priamo vrah, ale pácha rovnaké, to najhoršie známe zlo – je pre spoločnosť podobne nebezpečný ako hrdlorez.

2015-01-14

Poznáte mravného kresťana?

Už dlhú dobu hľadám aspoň 1 kresťana, ktorý je morálny.
Resp. ktorý aspoň vie, čo toto slovko vyjadruje; t. j. ktorý chápe, čo je dobro a čo zlo.
Teda ktorý:

Poznáte takého? Ja zatiaľ nie, ale veľmi rád by som nejakého spoznal. Ak ho nájdete alebo takého poznáte, dajte mi, prosím Vás, o ňom vedieť.

Pokiaľ takýto človek nejestvuje, kresťanstvo je úplne amorálne (a pokiaľ je takýchto kresťanov menšina, kresťanstvo je väčšinou amorálne) – dúfam, že Vám nemusím vysvetľovať dôvod.

2015-01-12

Pozor na PIANO – môžu Vás okradnúť

Som dlhodobý zákazník PIANO Media – zaplatil som im viac ako celé ročné predplatné (po mesiacoch).

Po prestávke som si ho znova zaplatil. Urobil som hlúposť, bo už mi raz museli vracať peniaze pre ich nefunkčnosť.

V piatok sa mi to stalo znova. Nejde sa mi prihlásiť do ich systému – no peniaze mi odmietajú vrátiť, aj keď je chyba u nich. Server (bar.PianoMedia.eu, IP adresa 46.231.96.247) namiesto prihlasovacieho okienka vráti 500 Internal Server Error. Napriek tomu mi neustále tvrdia, že chyba je u mňa. (Naviac som prevolal vyše polovicu mesačného predplatného preto, že 3 dni neodpovedali na mail, cez pracovný deň v pracovných hodinách boli 4 hodiny off-line a na linke som čakal viac ako štvrť hodiny – ani tak som sa nedovolal.)

Ja našťastie rozumiem trošku HTTP/HTML, takže sa viem brániť. Ale čo ľudia, ktorí sa v tom nevyznajú? Koľkých už takto špinavo oklamali?

2014-10-31

Podporovať rodiny kvôli deťom?

Tvrdenia vypatlancov, že treba podporovať rodiny s deťmi, je jediný pseudo-argument, prečo chcú zakázať registrované partnerstvá homosexuálov.
Prečo to nie je argument, ale proti-argument?

Svet je preľudnený, Slovensko tiež

Rastislav Škoda: Svet potrebuje depopuláciu – aj Slovensko

Optimálna veľkosť populácie

Ľudí na Zemi by bolo ideálne asi 100_000_000 až 1_000_000_000. Teda na Slovensku cca. 75_000 až 750_000.

Čo z toho plynie?

Takže treba podporovať ľudí, ktorí nemajú žiadne alebo majú len 1 dieťa – dovtedy, dokiaľ počet ľudí na Slovensku nebude pod trištvrte milióna.

2014-10-11

Chráňme si stromy, ony nám to opätujú

Dnes už aj malé detičky v škôlke vedia, že

Stromy čistia vzduch

Trees Kill Odors And Other Emissions From Poultry Farms
How trees clean the air in London
Green plants reduce city street pollution up to eight times more than previously believed
Urban trees remove fine particulate air pollution, save lives
Trees save lives, reduce respiratory problems

Už menej ľudí vie, že

Stromy pomáhajú aj nášmu zdraviu (duševnému i telesnému)

In the green of health: Just 5 minutes of 'green exercise' optimal for good mental health
The healing effects of forests
Benefits of outdoor exercise confirmed
Green environments essential for human health, research shows
Tree and human health may be linked
Green spaces may boost wellbeing for city dwellers
Green spaces deliver lasting mental health benefits

Stromy samozrejme pomáhajú aj zdraviu detí

Health benefits of 'green exercise' for kids shown in new study

No len málokto tuší o tom, že

Stromy pomáhajú aj nenarodeným deťom

Green spaces found to increase birth weight
Greener neighborhoods lead to better birth outcomes, new research shows

Čo asi ani srnky netušia ;-) je, že

Stromy znižujú dokonca aj zločinnosť

Some city trees may discourage 'shady' behavior; Study explores relationship between urban trees and crime
Urban vegetation deters crime in Philadelphia

Čo môžeme urobiť?

Napr. skúsme oboznámiť s týmito skutočnosťami miestnych poslancov.
Ak aj napriek týmto faktom budú pokračovať v ničení mestskej zelene, budeme vedieť, že nám chcú ublížiť – a nabudúce si zvoľme niekoho iného, kto nám chce radšej pomôcť. :-)